LEXIS ADVOCATEN respecteert de privacy van cliënten, contacten en bezoekers. LEXIS ADVOCATEN waarborgt de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld worden bij een bezoek aan de website in overeenkomst met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”).

Gelieve de privacy & cookie policy aandachtig door te nemen aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door op accepteren te klikken of door verder te surfen op de website erkent u kennisname en aanvaarding van onze privacy & cookie policy.

Onderstaande info licht toe hoe info wordt verzameld en op welke manieren info kan worden aangewend.

Verantwoordelijke voor de verwerking

BV LEXIS ADVOCATEN, met zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131A ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0753.673.568, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mr. Mathieu Verfaillie
www.lexis.be
e-mail: info@lexis.be
Telefoon +32 (0)56 51.98.35

Hoe LEXIS ADVOCATEN persoonsgegevens beveiligen

LEXIS ADVOCATEN neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde personen binnen LEXIS ADVOCATEN. De advocaten zijn gebonden door hun beroepsgeheim en deontologische verplichtingen; de medewerkers door hun wettelijke en contractuele verplichtingen tot vertrouwelijkheid.

Persoonsgegevens die LEXIS ADVOCATEN verwerken

LEXIS ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens van cliënten, contacten en bezoekers omwille van wettelijk omschreven bevoegdheden en/of verplichtingen, doordat cliënten, contacten en bezoekers gebruik maken van diensten, omdat zij een website van LEXIS ADVOCATEN bezoeken en/of omdat zij deze zelf aan LEXIS ADVOCATEN verstrekken.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die LEXIS ADVOCATEN (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • Taal;
 • Titel of beroep;
 • Kopie van de identiteitskaart, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels correspondentie en telefonisch (bijv. gezinssamenstelling, edm.);
 • Financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer);
 • Locatiegegevens en/of verblijfplaats (bijv. indien verschillend van domicilie);
 • Uw interesses inzake marketing en communicatie die ons toelaten u gericht te informeren over onze dienstverlening en over juridische ontwikkelingen en nieuwigheden;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toekent en u toegang tot het internet geeft;
 • De URL of adres van de website die u rechtstreeks met deze website verbindt;
 • De datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek, en welke pagina’s op deze website u raadpleegde;
 • Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware.

Het is mogelijk dat, indien wettelijk toegestaan, LEXIS ADVOCATEN persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn van openbare bronnen, sociale media of gehuurd van derde partijen. Deze informatie staat LEXIS ADVOCATEN toe om de persoonsgegevens bij te werken en/of te actualiseren teneinde bepaalde voorkeuren beter te kunnen begrijpen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LEXIS ADVOCATEN verwerken

LEXIS ADVOCATEN verwerkt in beginsel geen gevoelige persoonsgegevens van cliënten, contacten en bezoekers. Indien LEXIS ADVOCATEN dit wel doen, doen ze dit in uitvoering van een opdracht, waarbij deze gegevens nodig zijn in het kader van de juridische dienstverlening.

LEXIS ADVOCATEN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of LEXIS ADVOCATEN gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

LEXIS ADVOCATEN kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als de cliënten, contacten en bezoekers er van overtuigd zijn dat LEXIS ADVOCATEN zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, nemen zij best contact op met LEXIS ADVOCATEN.

Met welk doel en op basis van welke grondslag LEXIS ADVOCATEN persoonsgegevens verwerken

LEXIS ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens o.m. voor de volgende doelen:

 • voor de behartiging van de belangen als cliënt, contact en bezoeker;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van LEXIS ADVOCATEN;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang;
 • wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • verzenden van blogs, mailings en nieuwsbrieven;
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • teneinde op de vragen te kunnen antwoorden in het kader van de opsporing van fraude en mogelijke geschillen;
 • om de dienstverlening te verbeteren.

LEXIS ADVOCATEN verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor een belastingaangifte, het respecteren van de anit-witwaswetgeving; klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, afhandeling en opvolging van betalingen, opvolgen van de solvabiliteit, enz.

Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personaliseren van pagina’s voor toekomstige bezoeken aan de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar enige menselijke tussenkomst (bijv. een advocaat of medewerker van LEXIS ADVOCATEN) mee gepaard gaat.

LEXIS ADVOCATEN neemt in beginsel op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

LEXIS ADVOCATEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De criteria die worden gebruikt voor de duur van de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens zijn, onder andere, de volgende:

 • wettelijken, fiscale en reglementaire verplichtingen (bijv. boekhouding);
 • om vragen te beantwoorden;
 • voor direct marketing: persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden niet langer dan 1 jaar na het laatste actieve contact bijgehouden;
 • uitvoering van een overeenkomst: de informatie wordt bijgehouden tot 5 jaar na het laatste actieve contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

LEXIS ADVOCATEN verkoopt de gegevens van cliënten, contacten en bezoekers niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met de cliënt, waaronder een eventuele invordering of gerechtelijke vervolging.

Met bedrijven die de gegevens van cliënten, contacten en bezoekers verwerken in opdracht van LEXIS ADVOCATEN (als verwerker of subverwerker), sluit LEXIS ADVOCATEN altijd een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. LEXIS ADVOCATEN blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die LEXIS ADVOCATEN gebruiken zijn:

 • functionele (of essentiële) en analytische: deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak; ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (taal, regio) en stellen LEXIS ADVOCATEN tevens in staat om de bezoekerservaring van de website te verbeteren;
 • marketing cookies: deze cookies hebben als doen om de ervaring van cliënten te kunnen personaliseren en de relevante inhoud en aanbiedingen aan cliënten op te sturen op deze en andere websites.

De cliënten, contacten en bezoekers kunnen zich ten allen tijde afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of via de cookie-instellingen die worden voorgesteld bij een eerste bezoek. De weigering om zulke gegevens te aanvaarden, kan gevolgen hebben voor de gebruikservaring van de website, maar heeft geen enkele impact op de diensten en functies die aangeboden worden.

Daarnaast kunnen cliënten, contacten en bezoekers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van hun eigen browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Rechten van cliënten, contacten en bezoekers

Cliënten, contacten en bezoekers hebben principieel het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door LEXIS ADVOCATEN en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat zij bij LEXIS ADVOCATEN een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens digitaal te ontvangen.

Cliënten, contacten en bezoekers kunnen een voldoende gepreciseerd schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van hun toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar LEXIS ADVOCATEN.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door cliënten, contacten en bezoekers is gedaan, kan LEXIS ADVOCATEN hen vragen een kopie van hun identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bij herhaalde verzoeken tot inzage of verzoeken die betrekking hebben op een grote hoeveelheid gegevens, houdt LEXIS ADVOCATEN zich het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard zouden gaan.

LEXIS ADVOCATEN houdt eraan zo snel mogelijk op een verzoek te reageren, uiterlijk binnen de dertig dagen.

Cliënten, contacten en bezoekers dienen wel voor ogen te houden dat LEXIS ADVOCATEN gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van de wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Gebeurlijke misbruiken van de privacy-rechten zullen voor advies en desgevallend bemiddeling aan de Gegevensbeschermingsautoriteit worden voorgelegd.

Klacht bij de nationale toezichthouder

LEXIS ADVOCATEN wil cliënten, contacten en bezoekers er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Aanpassing van de privacy & cookie policy

LEXIS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om de privacy & cookie policy op de website aan te passen. Dergelijke aanpassingen zullen op de website worden aangekondigd.