Artikel 1. – Toepassing

Enkel deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die verleend wordt aan, en op elke andere (contractuele of buitencontractuele) rechtsverhouding met LEXIS ADVOCATEN, haar vennoten, de advocaten, aangestelden en werknemers waar het kantoor mee samenwerkt of een beroep op doet.

De toepassing van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever of medecontractant (hierna de ‘cliënt’) wordt uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden vormen, desgevallend samen met de opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de cliënt en LEXIS ADVOCATEN.

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, moeten uitdrukkelijk schriftelijk, met handtekening van LEXIS ADVOCATEN, overeengekomen zijn en zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan.

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door LEXIS ADVOCATEN zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

Artikel 2. – Deontologie

Alle advocaten van LEXIS ADVOCATEN zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Artikel 3. – Overeenkomst

De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van LEXIS ADVOCATEN, tenzij zij voor een bepaald dossier hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

De overeenkomst tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt komt tot stand ten laatste op het ogenblik dat LEXIS ADVOCATEN haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. – Opdracht

De cliënt belast LEXIS ADVOCATEN met de verdediging van de belangen die hij of zij haar toevertrouwt.

De opdracht van de advocaat bestaat erin de cliënt te adviseren, bij te staan en/of te vertegenwoordigen. Deze opdracht omvat alle prestaties die in dat kader uitgevoerd worden.

De cliënt gaat akkoord dat het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan vormvrij kan worden vastgelegd en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of uit de betaling van facturen.

De advocaat die verantwoordelijk is voor het dossier heeft het recht om, bij uitvoering van deze opdracht, op eigen verantwoordelijkheid, een beroep te doen op één of meerdere andere advocaten, aangestelden, medewerkers en/of stagiairs.

De cliënt zal LEXIS ADVOCATEN, op de meest volledige manier, op de hoogte te brengen van alle pertinente feiten en deelt haar alle nuttige elementen en documenten in zijn bezit mee, bij voorkeur bij aanvang van behandeling van het dossier, tijdens de verdere duur van het dossier en in het bijzonder wanneer zich nieuwe ontwikkelingen of veranderingen van omstandigheden met betrekking tot het dossier voordoen.

De cliënt laat elke akte van rechtspleging, deurwaardersexploot, ingebrekestelling en elk ander relevant document dat hem of haar wordt betekend of genotificeerd, indien van belang, direct of alleszins zo spoedig mogelijk na ontvangst of kennisname ervan aan LEXIS ADVOCATEN geworden.

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem of haar verstrekte informatie.

LEXIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of ontijdige communicatie door de cliënt.

Indien LEXIS ADVOCATEN in een dossier de belangen van meerdere cliënten behartigt, mag zij er vanuit gaan dat deze cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen.

De verbintenissen van LEXIS ADVOCATEN zijn geen resultaatsverbintenissen, doch inspanningsverbintenissen.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Artikel 5. – Staat van erelonen, onkosten en uitgaven

Voor de tarieven in detail verwijzen wij naar de website www.lexis.be.

Deze tarieven zijn indicatief en steeds exclusief BTW (tenzij expliciet anders vermeld).

Aangezien elk dossier verschillend is, kunnen gunsttarieven worden aangeboden voor dossiers van beperktere inzet en/of belang. Het is dan ook aangewezen dat de cliënt hieromtrent op voorhand overleg pleegt.

In principe hanteert LEXIS ADVOCATEN een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is o.m. afhankelijk van de volgende factoren:

 • het belang van de zaak;
 • het spoedeisend karakter van de zaak;
 • de moeilijkheidsgraad van de zaak;
 • de ervaring van de behandelende advocaat;
 • de specialisatie van de advocaat in de materie;
 • het behaalde resultaat;
 • de draagkracht van de cliënt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk, na overleg met cliënt en mits schriftelijk akkoord van partijen.

LEXIS ADVOCATEN maakt algemeen een onderscheid tussen erelonen voor juridische prestaties, administratieve kosten en kosten aan derden (al dan niet door het kantoor voorgeschoten). Meer informatie hierover vindt u terug op deze pagina.

Indien het kantoor kosten aan derden moet voorschieten, worden deze aan de werkelijke kost doorgerekend. Onder de gerechtskosten worden o.a. volgende kosten verstaan: griffiekosten (rolrechten, kosten voor afschriften van vonnissen/arresten/strafdossier, enz.) en kosten van gerechtsdeurwaarders (dagvaarding, betekening, uitvoering, enz.).

Andere bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten aan hypotheek- of registratiekantoren, kosten van advocaten (vervangers of specialisten), correspondenten (buitenland), notarissen, boekhouders, vertalers, accountants, deskundigen, enz. Deze kosten worden steeds in overleg en pas na goedkeuring met cliënten gemaakt.

Voor en tijdens de behandeling van een dossier kunnen regelmatig voorschotten worden opgevraagd. Dit is trouwens een deontologische verplichting van de advocaat.

Op het eerste verzoek van cliënten wordt een detail van de verrichte prestaties en kosten bezorgd.
Wanneer niet alle diensten en kosten in de tussentijdse staten (voorschotten) werden opgenomen, zal er een eindstaat (slotfactuur) worden opgesteld bij het afsluiten van het dossier.

Artikel 6. – Berekening van de erelonen

De erelonen worden berekend op basis van het aantal uren dat door de advocaten van LEXIS ADVOCATEN aan het dossier wordt besteed. De volgende taken zijn onder meer begrepen in de factureerbare uren:

 • het onderzoek van stukken van het dossier en van de ontvangen briefwisseling;
 • de juridische analyse, met inbegrip van het onderzoek, de opstelling en de nalezing van alle documenten (briefwisseling, schriftelijke adviezen, schriftelijke beraadslagingen, aktes van rechtspleging, overeenkomsten, memories en nota’s) die in het kader van de zaak dienen te worden opgesteld;
 • vergaderingen en telefonische onderhouden met de cliënt of met derden, met inbegrip van mondelinge adviezen;
 • administratieve verrichtingen, pleidooien, assistentie bij rechtszittingen, vergaderingen of enige andere bijeenkomst, alsook de voorbereiding van deze taken;
 • de verplaatsingen en wachttijden.

Wanneer meerdere advocaten tussenkomen, wordt de duur van hun respectievelijke prestaties bij elkaar opgeteld.

Artikel 7. – Betaling en verwijlintresten

Alle facturen zijn betaalbaar te Kortrijk.

De gevraagde provisies, tussenstaten en ereloonstaten dienen uiterlijk te worden betaald op de vervaldag van de factuur. Indien niet vermeld, is elke factuur contant betaalbaar.

Na afloop van deze termijn zijn verwijlintresten van rechtswege verschuldigd aan 12 % zonder ingebrekestelling, alsook een forfaitaire schadevergoeding aan 10 % met een minimum van € 125,00 (per factuur), onverminderd het recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), voor het geval een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn. Tevens heeft LEXIS ADVOCATEN in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang (d.i. zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst) te ontbinden lastens de cliënt. LEXIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt, tenzij LEXIS ADVOCATEN zelf een fout kan worden verweten.

Indien de cliënt niet instemt met het gevraagde voorschot of de staat van kosten en erelonen, moet hij deze op straffe van verval binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

De eventuele aanwijzing van een derde betaler gebeurt op uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt, die in voorkomend geval hoofdelijk en ondeelbaar gehouden blijft voor de betaling van de betrokken ereloonnota’s en/of facturen. Dit geldt ook in geval een rechtsbijstandsverzekeraar tussenkomt.

Artikel 8. – Derdengelden

LEXIS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt. Indien LEXIS ADVOCATEN een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet meteen wordt doorgestort.

LEXIS ADVOCATEN mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten, facturen en/of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte. Dit volstaat om compensatie door te voeren. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van LEXIS ADVOCATEN te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

LEXIS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 9. – Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat LEXIS ADVOCATEN, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht, indien LEXIS ADVOCATEN dit nuttig acht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan LEXIS ADVOCATEN.

LEXIS ADVOCATEN doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

De honoraria, kosten en vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door LEXIS ADVOCATEN voorgeschoten zouden worden, zullen deze kosten en/of vergoedingen worden doorgerekend aan de cliënt.

Artikel 10. – Recht van de cliënt op informatie

LEXIS ADVOCATEN verstrekt de cliënt op verzoek uitleg in verband met de erelonen, (on)kosten en uitgaven, alsmede omtrent de modaliteiten voor uitvoering van haar opdracht.

Artikel 11. – Duur en beëindiging van de opdracht

Tenzij in de wet en/of in de opdrachtbrief voorzien, eindigt de samenwerking tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt automatisch van zodra de diensten, eventueel omschreven in een opdrachtbrief, zijn afgerond.

De cliënt kan op elk ogenblik de samenwerking beëindigen door LEXIS ADVOCATEN daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. LEXIS ADVOCATEN maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de samenwerking.

Op eerste verzoek zal LEXIS ADVOCATEN aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

LEXIS ADVOCATEN kan te allen tijde een einde maken aan de samenwerking, wegens gewichtige redenen, op basis van deontologische gronden, andere redelijke gronden of in geval LEXIS ADVOCATEN niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de cliënt uit te voeren. Het volstaat de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop LEXIS ADVOCATEN haar prestaties staakt, dient men rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Artikel 12. – Archivering

LEXIS ADVOCATEN archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een (wettelijke) periode van maximaal vijf jaar.

Na deze periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd. LEXIS ADVOCATEN kan niet aansprakelijk zijn voor deze vernietiging wanneer deze termijn wordt gerespecteerd en de cliënt zijn of haar dossier binnen deze termijn niet heeft teruggevraagd en afgehaald.

Artikel 13. – Aansprakelijkheid

De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven verzekering (meer info: www.advocaat.be).

De beroepsaansprakelijkheid van LEXIS ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat LEXIS ADVOCATEN, haar advocaten of aangestelden hieraan fout hebben, wordt de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, maximaal beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag (excl. BTW) dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden en bij gebreke aan dossier tot maximaal € 5.000,00 per schadegeval.

LEXIS ADVOCATEN verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomst, die prevaleert op de voorgaande samenvatting. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de cliënt kosteloos aan hem of haar ter beschikking gesteld. De cliënt kan daaromtrent geen onwetendheid inroepen indien hij of zij zelf nalaat om een kopie van de polis op te vragen en/of meer uitleg aan LEXIS ADVOCATEN te vragen.

LEXIS AVOCATEN zijn nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan LEXIS ADVOCATEN, dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

LEXIS ADVOCATEN kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

LEXIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht ingevolge overmacht of enige (andere) gebeurtenis buiten hun wil.

Elke aanspraak ten aanzien van het kantoor vervalt als de vordering niet in rechte is ingesteld binnen de zes maanden nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot de vordering ontdekt werd, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden, verjaren alle vorderingen tegen LEXIS ADVOCATEN één jaar na het einde van de betrokken opdracht.

De cliënt zal het kantoor en elke gelieerde persoon vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met, of voortvloeiend uit, een opdracht van de cliënt of prestaties die LEXIS ADVOCATEN of gelieerde personen voor de cliënt hebben geleverd.

Artikel 14. – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door LEXIS ADVOCATEN gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te vermenigvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht.

Artikel 15. – Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De cliënt en LEXIS ADVOCATEN verbinden zich, elk voor wat hun eigen handelingen betreft, tot naleving van de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens en die met name zijn opgenomen in Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De cliënt en LEXIS ADVOCATEN zullen elk als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden beschouwd met betrekking tot persoonsgegevens die door of namens de cliënt worden verstrekt en elke partij zal als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens zijn verplichtingen nakomen overeenkomstig de verordening.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan LEXIS ADVOCATEN om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens1, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten2 en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens3 die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken4 voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening in de opdrachtbrief.

LEXIS ADVOCATEN behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming neemt LEXIS ADVOCATEN de passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, dat meer bepaald het gevolg is van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening, of van de ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens, zowel per ongeluk als op onrechtmatige wijze.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan LEXIS ADVOCATEN te richten5. Het kantoor verwijst hieromtrent naar de Privacy Statement op haar website.

Indien de cliënt van mening is dat LEXIS ADVOCATEN ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de Advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
telefoon +32 (0)2 274 48 00
e-mail commission@privacycommission.be

Artikel 16. – Verplichtingen in het kader van de anti-witwas regelgeving

Afhankelijk van de aard van de diensten die LEXIS ADVOCATEN aan de cliënt dient te verstrekken, is het mogelijk dat zij verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake anti-witwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven6.

In een dergelijk geval, is LEXIS ADVOCATEN gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. In dat kader is LEXIS ADVOCATEN verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting op te vragen en te bewaren gedurende 10 jaar.

LEXIS ADVOCATEN kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht.

De Anti-witwaswet verbiedt advocaten een zakelijke relatie met de cliënt aan te gaan en verplicht hen hun voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer zij de gevraagde informatie niet ontvangen. Het is dus belangrijk dat de cliënt medewerking verleent aan de acceptatieprocedure.

Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om LEXIS ADVOCATEN te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door LEXIS ADVOCATEN gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal LEXIS ADVOCATEN de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen. Daarnaast verplicht de anti-witwaswetgeving LEXIS ADVOCATEN in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van de balie.

LEXIS ADVOCATEN kan de cliënt vragen volgende documenten in te vullen en terug te bezorgen alvorens de zakelijke relatie een aanvang kan nemen:

 • kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaart van de cliënt natuurlijke persoon;
 • formulier identificatie rechtspersoon met uittreksel statuten en met identificatie uiteindelijk begunstigde.

LEXIS ADVOCATEN is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

Artikel 17. – Elektronische communicatie

Behoudens andersluidende schriftelijke instructie van cliënt mag LEXIS ADVOCATEN correct geadresseerde 
e-mailberichten gebruiken voor zowel gevoelige als niet-gevoelige documenten en andere communicatie in het kader van de opdracht van de cliënt.

LEXIS ADVOCATEN doet alle redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. LEXIS ADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie, documenten of bestanden.

Artikel 18. – Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich er toe om alle informatie waarvan zij kennis nemen in kader van de opdracht vertrouwelijk te behandelen en aldus deze informatie niet aan derden over te dragen en niet openbaar te maken zonder toestemming van de andere partij.

LEXIS ADVOCATEN zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

De cliënt verbindt zich ertoe het advies, de procedurestukken en/of eender welk document of schrijven uitgaande van LEXIS ADVOCATEN in het kader van de opdracht alleen te gebruiken voor de in de opdrachtbrief vastgestelde doeleinden.

Artikel 19. – Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Als een bepaling van deze voorwaarden (of een onderdeel ervan) nietig, onrechtmatig, niet-afdwingbaar of anderszins strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling van dwingend recht of van openbare orde, zal dit slechts nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zijn in de mate waarin de betreffende bepaling strijdig is met dwingend recht of de openbare orde en blijft die bepaling onverkort gelden in de mate waarin de bepaling niet strijdig is met dwingend recht of openbare orde. Bovendien zal dit de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet aantasten.

Een ongeldig beding zal vervangen worden door een wel geldige en afdwingbare bepaling die juridisch en economisch de draagwijdte en bedoeling van het ongeldig beding zo dicht mogelijk benadert (de ‘substitutiebepaling’). In dat geval zullen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt onderling, dan wel de hoven en rechtbank die van geschillen omtrent een (vermeend) ongeldig beding kennis nemen, de substitutiebepaling vaststellen.

Alle (resultaten van de) werkzaamheden van vennoten of kantoormedewerkers van LEXIS ADVOCATEN blijven te allen tijde exclusief eigendom van LEXIS ADVOCATEN en mogen door de cliënt niet aan derden worden overgemaakt. In elk geval zullen derden zich daar niet op kunnen beroepen, noch aanspraken op basis daarvan kunnen laten gelden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (gewezen) medewerkers en derden waarmee de cliënt in contact komt in het kader van de opdracht. De cliënt zal deze voorwaarden tegenstelbaar maken aan zijn bestuurders, aandeelhouders, personeel, tussenpersonen, onderaannemers en overige medewerkers, zodat ook zij hierdoor gebonden zijn.

Indien de cliënt een tussenpersoon is zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de cliënt van de tussenpersoon.

Onverminderd hetgeen bepaald is, gelden deze voorwaarden niet alleen ten aanzien van en ten gunste van LEXIS ADVOCATEN, maar ook ten aanzien van alle actuele en gewezen vennoten, werknemers en medewerkers van LEXIS ADVOCATEN, die zich jegens de cliënt of derden derhalve rechtstreeks op deze voorwaarden beroepen.

LEXIS ADVOCATEN mag kopies van documenten en bestanden, aangeleverd door de cliënt in verband met de opdracht bijhouden, om te voldoen aan de beroepsnormen en de interne beleidsregels inzake bewaring van documenten. Zij kan deze documenten ook vernietigen.

LEXIS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt LEXIS ADVOCATEN de gewijzigde tekst ter kennis van de cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.

Artikel 20. – Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen, de Orde van Vlaamse Balies, en die van de Nationale Orde van Advocaten, die kunnen geraadpleegd worden op www.baliewestvlaanderen.be en www.advocaat.be.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.

Indien er na overleg geen oplossing gevonden wordt, kan de cliënt-consument met zijn klacht terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA – www.oca.ligeca.be), Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, telefoon 02 307 72 20 en e-mail oca@ligeca.be.

Het Belgisch recht is van toepassing op de betrekkingen tussen partijen.

Voor alle geschillen zijn alleen territoriaal bevoegd: het Vredegerecht van het eerste kanton te Kortrijk, of de rechtbanken van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd.


1 Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2 Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

3 Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

4 Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

5 Conform artikel 12 en verder van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6 Conform artikel 5, 28° a) en b) van de Antiwitwaswet van 18 september 2017 heeft Lamote Stragier Advocaten vergaande verplichtingen in geval de cliënt beroep doet op de diensten van de Advocaat voor (i) het bijstaan of het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met (a) de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven, (b) het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; (c) de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; (d) het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; (e) de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren; of (ii) wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van de cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed;