Artikel 1. – Deontologie

Alle advocaten van LEXIS ADVOCATEN zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be).

Artikel 2. – Overeenkomst

De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van LEXIS ADVOCATEN, tenzij zij voor een bepaald dossier hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

De overeenkomst tussen LEXIS ADVOCATEN en de cliënt komt tot stand ten laatste op het ogenblik dat LEXIS ADVOCATEN haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 3. – Opdracht van LEXIS ADVOCATEN

De cliënt belast LEXIS ADVOCATEN met de verdediging van de belangen die hij haar toevertrouwt.

De opdracht van de advocaat bestaat erin de cliënt te adviseren, bij te staan of te vertegenwoordigen. Deze opdracht omvat alle prestaties die in dat kader uitgevoerd worden.

De advocaat die verantwoordelijk is voor het dossier heeft het recht om, bij uitvoering van deze opdracht, op eigen verantwoordelijkheid, een beroep te doen op één of meerdere andere aangestelden, medewerkers of stagiairs.

De cliënt zal LEXIS ADVOCATEN, op de meest volledige manier, op de hoogte te brengen van alle pertinente feiten en deelt haar alle nuttige elementen en documenten in zijn bezit mee, bij voorkeur bij aanvang van behandeling van het dossier, tijdens de verdere duur van het dossier en in het bijzonder wanneer zich nieuwe ontwikkelingen of veranderingen van omstandigheden met betrekking tot het dossier voordoen.

De cliënt laat elke akte van rechtspleging, deurwaardersexploot, ingebrekestelling en elk ander relevant document dat hem wordt betekend of genotificeerd, indien van belang, direct na ontvangst ervan aan LEXIS ADVOCATEN geworden.

De verbintenissen van LEXIS ADVOCATEN zijn geen resultaatsverbintenissen, doch inspanningsverbintenissen.

Artikel 4. – Staat van erelonen, onkosten en uitgaven binnen de abonnementformules

ABONNEMENT INVORDERINGEN – vanaf € 85/maand (excl. BTW, voor minstens 1 jaar).

Dit abonnement omvat:

 • Voorafgaandelijke screening kredietwaardigheid van uw debiteur;
 • Een ervaren specialist-advocaat behandelt uw dossier;
 • Het abonnement dekt onze (basis)werkingskosten;
 • Geen commissie op uw debiteurtegoeden (u ontvangt de hoofdsom van uw factuurbedrag);
 • Advies en begeleiding omtrent uw intern creditmanagement;
 • Raadpleeg uw dossiers altijd en overal via het online platform;
 • U geniet een gunsttarief (15 % korting op het uurtarief) voor alle andere opdrachten die u aan LEXIS ADVOCATEN toevertrouwt.

ABONNEMENT JURIDISCHE BIJSTAND – vanaf € 85/maand (excl. BTW, voor minstens 1 jaar)

Onze tarieven in detail

Dit abonnement omvat:

 • Nazicht van uw contractvoorwaarden (offerte, factuur, leveringsbon, bestelbon);
 • Telefonische (eerste lijns)bijstand voor eenvoudige en korte vragen;
 • Behandeling door ervaren specialist-advocaat;
 • 4u juridische bijstand/advies gratis inbegrepen (per jaar);
 • Gunsttarief (15 % korting op het uurtarief);
 • Onbeperkt gebruik van lexis online platform (opslaan en bijhouden documenten);
 • Screening kredietwaardigheid van klanten, leveranciers en prospects.

Onze tarieven in detail

Artikel 5. – Staat van erelonen, onkosten en uitgaven buiten de abonnementformules

Onze tarieven in detail

Wanneer niet alle diensten en kosten in de tussentijdse staten (voorschotten) werden opgenomen, zal er een eindstaat (slotfactuur) worden opgesteld bij het afsluiten van het dossier.

Artikel 6. – Berekening van de erelonen

De erelonen worden berekend op basis van het aantal uren dat door de advocaten van LEXIS ADVOCATEN aan het dossier wordt besteed. De volgende taken zijn onder meer begrepen in de factureerbare uren:

 • het onderzoek van stukken van het dossier en van de ontvangen briefwisseling;
 • de juridische analyse, met inbegrip van het onderzoek, de opstelling en de nalezing van alle documenten (briefwisseling, schriftelijke adviezen, schriftelijke beraadslagingen, aktes van rechtspleging, overeenkomsten, memories en nota’s) die in het kader van de zaak dienen te worden opgesteld;
 • vergaderingen en telefonische onderhouden met de cliënt of met derden, met inbegrip van mondelinge adviezen;
 • administratieve verrichtingen, pleidooien, assistentie bij rechtszittingen, vergaderingen of enige andere bijeenkomst, alsook de voorbereiding van deze taken;
 • de verplaatsingen en wachttijden.

Wanneer meerdere advocaten tussenkomen, wordt de duur van hun respectievelijke prestaties bij elkaar opgeteld.

Artikel 7. – Uurtarieven

In principe hanteert LEXIS ADVOCATEN een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is o.m. afhankelijk van de volgende factoren:

 • het belang van de zaak;
 • het spoedeisend karakter van de zaak;
 • de moeilijkheidsgraad van de zaak;
 • de ervaring van de behandelende advocaat;
 • de specialisatie van de advocaat in de materie;
 • het behaalde resultaat;
 • de draagkracht van de cliënt.

In afwijking van dit principe zijn ook andere afspraken zoals abonnementen, incassotarieven of vaste bedragen voor welomlijnde procedures mogelijk.

Artikel 8. – Betaling en verwijlintresten

 • De gevraagde provisies, tussenstaten en ereloonstaten dienen uiterlijk te worden betaald op de vervaldag van de factuur.
 • Na afloop van deze termijn zijn verwijlintresten van rechtswege verschuldigd aan 12 % zonder ingebrekestelling, alsook een forfaitaire schadevergoeding aan 10 % met een minimum van € 125,00.
 • Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zal LEXIS ADVOCATEN de uitvoering van haar opdracht en de behandeling van de zaak kunnen opschorten, nadat ze haar beslissing aan de cliënt bekend gemaakt heeft.

Artikel 9. – Kosten

Naast de erelonen zijn ook kosten verschuldigd. Deze worden als volgt berekend:

 • opening van het dossier: 95,00 EUR;
 • getypte bladzijde (met verzending per gewone post, fax of e-mail): 9,00 EUR per pagina;
 • fotokopie en afdrukken van de ontvangen documenten: 0,25 EUR per pagina;
 • verplaatsingsvergoeding: 0,50 EUR per kilometer.

Een afwijkende formule van forfaitaire kosten kan overeengekomen worden tussen LEXIS ADVOCATEN en cliënten.

Artikel 10. – Uitgaven

Uitgaven zijn (on)kosten die LEXIS ADVOCATEN voor de cliënt heeft gemaakt, waaronder:

 • gerechtsdeurwaarderskosten;
 • griffierechten en gerechtskosten;
 • notariskosten;
 • provisies en erelonen van buitenlandse correspondenten;
 • kosten voor specifieke opzoekingen;
 • uitzonderlijke verplaatsings- en verblijfskosten (vliegtuig, trein, hotels enz.);
 • vertaalkosten;
 • kosten van technische adviseurs;
 • kosten van bijzondere of spoedzendingen en van verzending van pakketten.

De cliënt verbindt zich ertoe de uitgaven op eenvoudig verzoek te betalen. Op verzoek van de cliënt maakt LEXIS ADVOCATEN aan deze laatste de stukken ter staving over, voor zover die voorhanden zijn.

In de mate van het mogelijke zal de cliënt de betalingen van de uitgaven rechtstreeks uitvoeren aan de betrokken toeleverancier.

Artikel 11. – Recht van de cliënt op informatie

LEXIS ADVOCATEN verstrekt de cliënt op verzoek uitleg in verband met de erelonen, (on)kosten en uitgaven, alsmede omtrent de modaliteiten voor uitvoering van haar opdracht.

Artikel 12. – Opzeggen van de opdracht

De cliënt kan de overeenkomst steeds opzeggen.

LEXIS ADVOCATEN kan deze overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen, op basis van deontologische gronden, andere redelijke gronden of in geval de behandelend advocaat niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. In deze gevallen zal LEXIS ADVOCATEN de cliënt op basis van de bestede uren een einddeclaratie sturen.

Artikel 13. – Archivering

LEXIS ADVOCATEN archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een (wettelijke) periode van vijf jaar. Na deze periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 14. – Aansprakelijkheid

De advocaten verbonden aan LEXIS ADVOCATEN zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven verzekering (www.advocaat.be).

De beroepsaansprakelijkheid van LEXIS ADVOCATEN is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat LEXIS ADVOCATEN, haar advocaten of aangestelden hieraan fout hebben, wordt de aansprakelijkheid, zowel contractueel als buitencontractueel, maximaal beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag (excl. BTW) dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dossier tot maximaal 5.000 EUR per schadegeval.

LEXIS AVOCATEN zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan LEXIS ADVOCATEN, dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

LEXIS ADVOCATEN en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

Artikel 15. – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door LEXIS ADVOCATEN gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de toegekende opdracht.

Artikel 16. – Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de betrekkingen tussen partijen.

Voor alle geschillen ter zake zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd (respectievelijk Vredegerecht eerste kanton, Rechtbank van eerste aanleg, Rechtbank van Koophandel).