Deze website wordt beheerd door en is eigendom van BV LEXIS ADVOCATEN, met zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 131A (KBO 0753.673.568).

Het raadplegen of gebruik maken van de site Advocaat.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Met deze website wordt beoogd u op een vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent onze activiteiten, het advocatenkantoor, de advocaten, de door het kantoor aangeboden diensten en andere relevante informatie. U kan er ook algemene juridische informatie terugvinden.

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van BV LEXIS ADVOCATEN. Deze website, inclusief de layout, alle inhoud, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd als intellectuele rechten.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

BV LEXIS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar auteursrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge deze maatregelen.

De website beoogt u algemene en/of actuele informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend hoeft te zijn of is. Zij houden geen juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg ook helemaal niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie of casus te beoordelen, moet u steeds individueel advies aanvragen en een juridische deskundige raadplegen. De website maakt dus geen vast bod uit. Bijgevolg zal BV LEXIS ADVOCATEN geen enkele aansprakelijkheid kunnen worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze website. De informatie die wordt gepubliceerd op de website is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

Indien per vergissing foute informatie zou worden gepubliceerd, zal BV LEXIS ADVOCATEN alles in het werk stellen om dit te verbeteren van zodra er kennis van wordt genomen. BV LEXIS ADVOCATEN kan geen enkele aansprakelijkheid oplopen in verband met de juistheid of de volledigheid van de informatie die wordt geraadpleegd op deze site.

De inhoud van de site (daarbij inbegrepen de links) kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.
De OVB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die op de site worden verschaft.

BV LEXIS ADVOCATEN draagt er zorg voor dat de omschrijving van de diensten zo nauw mogelijk aansluit bij de werkelijk beschikbare diensten. Evenwel valt niet uit te sluiten dat bepaalde diensten vermeld op de website onvolledig of onvoldoende nauwkeurig werden omschreven, of ondertussen zouden aangepast zijn. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Alle voorbehoud wordt in alle geval geformuleerd om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

BV LEXIS ADVOCATEN is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de website, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de website op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen BV LEXIS ADVOCATEN, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang toe heeft.

Teneinde de veiligheid van de website te waarborgen, zal BV LEXIS ADVOCATEN alle noodzakelijke maatregelen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de website kunnen voorbehouden zijn en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van een cyberaanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten en/of illegale poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de website, zal BV LEXIS ADVOCATEN alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking zijn gesteld om de integriteit van haar website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde gerechtelijke en politieautoriteiten.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BV LEXIS ADVOCATEN heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Zodra BV LEXIS ADVOCATEN kennis zou krijgen van een eventuele illegale inhoud of een inhoud die niet overeenstemt met het beoogde doel, op een website waarnaar een link vermeld verwijst, zal de link worden verwijderd van de website en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid in hoofde van BV LEXIS ADVOCATEN aanleiding geeft.
Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de website, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke dan ook, tegen BV LEXIS ADVOCATEN betreffende het gebruik van de beschikbare gegevens of de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website.

Vermits uw bezoek aan de website uw akkoord met onderhavige disclaimer veronderstelt en dus een online akkoord inhoudt, aanvaardt u dat elke betwisting of vordering betreffende onderhavige site of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt beheerst door het Belgische recht. Door de website te raadplegen, erkent u de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, West-Vlaanderen.