Consumentenschulden

Vanaf 1 september is de nieuwe wet ‘Schulden van de consument’ in werking getreden op alle nieuwe overeenkomsten of nieuwe schulden. Vanaf 1 december 2023 komen daar dan weer alle onbetaalde consumentenschulden bij, ongeacht de datum van ontstaan. De nieuwe wetgeving biedt de consument een grotere bescherming bij een betalingsachterstand. Lexis vertelt u er alles over en geeft mee waar de aandachtspunten liggen.

Stel: één van uw klanten (consument) betaalt zijn factuur niet. Als incassospecialisten raden wij bij Lexis aan om vervolgens een eerste aanmaningsbrief te sturen. Die brief geeft de klant de kans om zijn schuld te vereffenen en extra intresten, kosten of schadevergoedingen te vermijden. Het is hier dat de nieuwe wet ‘Schulden van de consument’ zijn invloed uitoefent.

Welke vermeldingen en informatie hoort een aanmaning minstens te bevatten?

  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
  • het openstaande saldo (hoofdsom)
  • de termijn waarbinnen de schuld moet worden betaald vooraleer enige extra vergoeding mag worden gevorderd
  • de vergoeding die verschuldigd is bij niet-tijdige betaling

Welke regels inzake consumentenschulden gelden er tegenwoordig?

Vanaf 1 september 2023 kan een onderneming pas intresten, kosten of schadevergoedingen eisen nadat een eerste kosteloze betalingsherinnering wordt verstuurd. Vanaf de verzending van die eerste aanmaning zonder kosten is het niet mogelijk bijkomende kosten te vragen gedurende een “wachttermijn” van 14 kalenderdagen. Die termijn gaat in op de derde werkdag na de verzending van de aanmaning.

Heeft u de aanmaning elektronisch verstuurd? Dan start de termijn op de kalenderdag na de verzending. Met andere woorden kan de schuldeisende onderneming pas na het verstrijken van de 14 dagen, en wanneer de consument in die tijd niets doet of niet betaalt, eventuele kosten en bijkomende vergoedingen afdwingen.

Bij elke volgende betalingsherinnering mag een bijkomende kost van maximum € 7,50 aangerekend worden, vermeerderd met de geldende portkosten.

De nieuwe regels gelden op elke overeenkomst die vanaf die datum wordt afgesloten. Voor overeenkomsten die reeds bestonden en verderlopen, zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op wanbetalingen die ontstaan vanaf 1 december 2023.

Hoeveel mag er worden gevorderd?

De nieuwe wet heeft ook een inperking van de forfaitaire schadevergoedingen of schadebedingen tot gevolg. De opeisbare vergoedingen worden beperkt tot de volgende bedragen:

  • voor een schuld tot € 150 kan de onderneming een eenmalige vergoeding van maximaal € 20 toepassen
  • voor schulden tussen € 150,01 en € 500 kan de onderneming een vergoeding van maximaal € 30 eisen, te vermeerderen met 10% van het verschuldigde bedrag op die schijf
  • voor een schuld hoger dan € 500 kan de onderneming een vergoeding van maximaal € 65 eisen, te vermeerderen met 5% van het verschuldigde bedrag op die schijf, zonder ooit de grens van € 2.000 te overschrijden

Indien u deze regels niet respecteert, zullen alle bijkomende kosten en schadebedingen nietig zijn en kunt u zelfs veroordeeld worden tot terugbetaling van bedragen die u ten onrechte hebt geïnd.

Maak werk van aangepaste algemene voorwaarden!

Als specialisten in incassodossiers raden we u aan om uw algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden te laten nazien in functie van deze nieuwe wet, en in elk geval een schadebeding conform de wettelijke bedragen in uw algemene voorwaarden te vermelden.

Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw algemene voorwaarden, of dient u stappen te ondernemen vanwege de niet-betaling van facturen?
Contacteer Lexis, wij helpen u graag verder.